globalcatalog.com, mạng lưới kinh doanh trực tuyến thực sự đầu tiên

globalcatalog.com, the first TRUE online Business Network

Khi bạn tham gia toàn cầu danh mục và tạo ra một hồ sơ công ty, bạn có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh của riêng bạn. Kết nối với các công ty, ngay lập tức chia sẻ thông tin kinh doanh quan trọng của bạn và làm theo những người khác để xem những gì họ đang làm.

Truy cập vào bây giờ: http://www.globalcatalog.com/

Thêm thông tin của globalcatalog.com

How to place FSMO and Global Catalog roles in Active Directory
During installation of Active Directory on a Windows Server 2000/2003/2008 all FSMO roles will automatically be installed on the first server.

c# - How to find global catalog of Active Directory ...
I want to search for users in an Active Directory environment with GC://DC=xxx,DC=yyy,DC=zzz format. But how can I programmatically find the global catalogs in an ...

Enable or disable a Global Catalog role ... - Dimitris Tonias
How to enable or disable the Global Catalog (GC) role on a Windows Server 2016 Domain Controller using the GUI and PowerShell.

Using a global catalog in powershell - Stack Overflow
I have multiple domains in my forest and I'm trying to write a script that will work with any user in the forest, so I'm using a global catalog in my script. This ...

[SOLUTION] Can I disable global catalog server?
I only have 1 forest, 1 miền (1 windows server running windows 2008 - DC/DNS/DHCP) Can I disable global catalog server?