globalcatalog.com, mạng lưới kinh doanh trực tuyến thực sự đầu tiên

globalcatalog.com, the first TRUE online Business Network

Khi bạn tham gia toàn cầu danh mục và tạo ra một hồ sơ công ty, bạn có thể xây dựng mạng lưới kinh doanh của riêng bạn. Kết nối với các công ty, ngay lập tức chia sẻ thông tin kinh doanh quan trọng của bạn và làm theo những người khác để xem những gì họ đang làm.

Truy cập vào bây giờ: http://www.globalcatalog.com/

Thêm thông tin của globalcatalog.com

Planning Global Catalog Server Placement | Microsoft Docs
Global catalog placement requires planning except if you have a single-domain forest. In a single-domain forest, configure all domain controllers as global catalog ...

BestBookBuddies | BestBookBuddies
Best Book Buddies is a social network of book lovers, connecting readers, authors, publishers, librarians, automating libraries with free hosting, maintenance, và ...

SelfADSI : How to find a Global Catalog server
Per Script with an LDAP filter . In the last section we have seen that the global catalog servers are present in the configuration partition of the directory as ...

c# - How to find global catalog of Active Directory ...
I want to search for users in an Active Directory environment with GC://DC=xxx,DC=yyy,DC=zzz format. But how can I programmatically find the global catalogs in an ...

How to place FSMO and Global Catalog roles in Active Directory
During installation of Active Directory on a Windows Server 2000/2003/2008 all FSMO roles will automatically be installed on the first server.