tradett.com, nền tảng thương mại điện tử toàn cầu của ngành công nghiệp

tradett.com, global e-commerce platform by the industry

Tradett.com là một nền tảng kinh doanh được điều hành bởi nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử nổi tiếng “Sirmar công nghệ Co. Công ty TNHH”. Nó là nền tảng thông minh toàn cầu e-thương mại đầu tiên thứ nhất thay đổi mô hình B2B truyền thống trên toàn cầu và integretes ba chức năng của WBS (Trang web công ty tiếp thị trang web, B2B và tìm kiếm tối ưu hóa SEO) và có danh tiếng “người sáng lập ra chế độ B2B3.0” trong cùng một doanh nghiệp.

Truy cập vào bây giờ: http://www.tradett.com/

Thêm thông tin của tradett.com