ประเภท: เครื่องนุ่งห่ม

fibre2fashion.com, ตลาดสิ่งทอโลก B2B

fibre2fashion.com เป็นหนึ่งในโลกที่ใหญ่ที่สุด B2B ระบบสากลสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและอุตสาหกรรมแฟชั่น, คน และมุ่งมั่นที่จะให้บริการความต้องการของห่วงโซ่คุณค่า. เยี่ยมชมขณะนี้: http://www.fibre2fashion.com/

0