labx.com, Các thị trường toàn cầu để kết nối người mua và người bán hàng mới và được sử dụng thiết bị

labx.com, Global Marketplace for Connecting Buyers and Sellers of New and Used Equipment

LabX là một cách dễ dàng để mua và bán các thiết bị khoa học. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn trong đăng bài của bạn và liên hệ với người bán.

Truy cập vào bây giờ: http://www.labx.com

Thêm thông tin của labx.com

LabX
LabX is a brand new program of the National Academy of Sciences that aims to empower individuals, groups and communities to use the sciences in order to make decisions related to their lives.

Thiết bị phòng thí nghiệm mới và được sử dụng để bán, Đấu giá ...
Bán nó trên LabX! Mọi người đều có thể bán, Mới, thiết bị dư thừa hoặc sử dụng. Đăng ký vào LabX hoặc Đăng nhập; Mua hàng "Bảng liệt kê Credits" để chạy bán, Bán đấu giá, or Announcement ads

LabX
{{localeLabels[lang].mnu_oquefazemos}} {{localeLabels[lang].mnu_noticiaseeventos}} {{localeLabels[lang].mnu_projetos}} {{localeLabels[lang].mnu_manual}}

LabX – Environmental Art, Science and Activism
Concepts for Action in Environmental Arts. Vấn đề 30 of the Transformations Journal“Concepts for Action in the Environmental Arts” – was recently released, focusing on new practices and concepts in the environmental arts.

LABX - Türkiye'nin İlk Melek Yatırımcı Ağı
LabX' trong Yatırım Yaptığı Girişimcilerden Begüm Açıkkol «Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda» önemli bir ödülün sahibi oldu.