Thể loại: May mặc

fibre2fashion.com, B2B Marketplace cho thế giới

fibre2fashion.com là một trong của thế giới lớn nhất B2B nền tảng cho toàn cầu dệt-may mặc và ngành công nghiệp thời trang, không thiên vị và cam kết phục vụ nhu cầu của toàn bộ giá trị chuỗi. Truy cập vào bây giờ: http://www.fibre2fashion.com/

0